Porady

Co nalezy zrobic, aby komornik mógl zaczac odzyskiwanie naleznosci (czy potrzebny wyrok sadowy)

Do wszczecia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Jednak przed wszczeciem egzekucji wierzyciel musi najpierw zlozyc pozew o zaplate do sadu w celu uzyskania wyroku lub nakazu zaplaty, w którym zostala zasadzona od dluznika na rzecz wierzyciela naleznosc pieniezna. Po uprawomocnieniu sie wyroku wierzyciel musi zlozyc w sadzie, który wydal orzeczenie, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalnosci. W przypadku nakazów zaplaty oraz wyrokowi zasadzajacemu alimenty sad klauzule wykonalnosci nadaje z urzedu i dorecza go wierzycielowi. Po uzyskaniu orzeczenia opatrzonego klauzula wykonalnosci wierzyciel moze zwrócic sie do komornika o wszczecie postepowania egzekucyjnego.


Co oznaczaja podstawowe pojecia - dluznik, wierzyciel, klauzula wykonalnosci, tytul egzekucyjny, tytul wykonawczy.

Wierzycielem okreslamy podmiot, któremu zgodnie z trescia tytulu wykonawczego nalezy sie okreslone swiadczenie i który dazy do uzyskania tego swiadczenia w drodze egzekucji.

Dluznik to podmiot, który wedlug tresci tytulu wykonawczego ma obowiazek spelnic okreslone swiadczenie i przeciwko któremu toczy sie egzekucja.

Tytulem egzekucyjnym jest dokument stwierdzajacy obowiazek okreslonego swiadczenia, jezeli przepisy tak stanowia. Z tytulu egzekucyjnego musi wynikac, kto jest wierzycielem, a kto dluznikiem, oraz jaka jest tresc roszczenia wierzyciela, a zarazem obowiazku swiadczenia dluznika. Zgodnie z art. 777 § 1 kpc tytulami egzekucyjnymi sa:

 • 1) orzeczenie sadu prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu, jak równiez ugoda zawarta przed sadem;
 • 1.1) orzeczenie referendarza sadowego prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu,
 • 2) wyrok sadu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sadem;
 • 2.1 )ugoda przed mediatorem,
 • 3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegaja wykonaniu w drodze egzekucji sadowej;
 • 4) akt notarialny, w którym dluznik poddal sie egzekucji i który obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilosciowo w akcie oznaczonych, albo tez obowiazek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomosci lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zaplaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
 • 5) akt notarialny, w którym dluznik poddal sie egzekucji i który obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej do wysokosci w akcie wprost okreslonej albo oznaczonej za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okresla warunki, które upowazniaja wierzyciela do prowadzenia przeciwko dluznikowi egzekucji na podstawie tego aktu o calosc lub czesc roszczenia, jak równiez termin, do którego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci;
 • 6) akt notarialny, w którym wlasciciel nieruchomosci albo wierzyciel wierzytelnosci obciazonych hipoteka, niebedacy dluznikiem osobistym, poddal sie egzekucji z obciazonej nieruchomosci albo wierzytelnosci, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jezeli wysokosc wierzytelnosci podlegajacej zaspokojeniu jest w akcie okreslona wprost albo oznaczona za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt okresla warunki, które upowazniaja wierzyciela do prowadzenia egzekucji o czesc lub calosc roszczenia, jak równiez wskazany jest termin, do którego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci.

Tytulem wykonawczym jest tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci (art. 776 kpc). Nadanie tytulowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnosci jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu panstwowego w tym postepowaniu, na podstawie istniejacego tytulu egzekucyjnego. Przez nadanie klauzuli wykonalnosci tytul egzekucyjny staje sie tytulem wykonawczym. Tytul wykonawczy daje podstawe do prowadzenia egzekucji z calego majatku dluznika, jezeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie

Klauzula wykonalnosci jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli na zastosowanie przymusu panstwowego, na podstawie istniejacego tytulu egzekucyjnego. Sad nadaje klauzule wykonalnosci w nastepujacym brzmieniu: “W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sad ........ w ........ stwierdza, ze niniejszy tytul uprawnia do egzekucji w calosci/w zakresie .... oraz poleca wszystkim urzedom oraz osobom, których to moze dotyczyc, aby postanowienia tytulu niniejszego wykonaly a gdy o to prawnie beda wezwane, udzielily pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne”.

Tytul egzekucyjny po nadaniu mu klauzuli wykonalnosci staje sie tytulem wykonawczym. Tytul wykonawczy daje podstawe do prowadzenia egzekucji z calego majatku dluznika, jezeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie.

Encyklopedia egzekucji sadowejpod redakcja Zbigniewa Szczurka Wydawnictwo “Currenda” Sopot 2002


Jakie dokumenty trzeba dostarczyc komornikowi

W celu wszczecia postepowania egzekucyjnego wierzyciel musi zlozyc komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytulem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zaplaty opatrzonym klauzula wykonalnosci).

Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postepowania egzekucyjnego, poniewaz organ egzekucyjny jest zwiazany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie moze wyjsc poza jego zadanie, nawet jezeli z tytulu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spelniac wymogi formalne okreslone w art. 797 kpc. We wniosku egzekucyjnym nalezy wskazac:

 • oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego wniosek jest skierowany,
 • imie i nazwisko lub nazwe stron tj,. wierzyciela i dluznika, ich przedstawicieli ustawowych i pelnomocników,
 • oznaczenie pisma jako wniosku o wszczecie egzekucji,
 • osnowe wniosku czyli swiadczenie, które ma byc spelnione oraz sposób egzekucji. Swiadczenie powinno wynikac z tytulu wykonawczego. Moze ono byc okreslone w wysokosci, jaka wymienia tytul wykonawczy, z podaniem dokladnej pretensji glównej, naleznosci ubocznych, zwlaszcza odsetek, ich wysokosci i daty, od której nalezy je liczyc. Sposoby egzekucji podane sa w kodeksie postepowania cywilnego.
 • podpis wierzyciela lub innego podmiotu uprawnionego do zgloszenia wniosku,
 • wymienienie zalaczników

Samo zlozenie wniosku egzekucyjnego do komornika nie musi stanowic podstawy podjecia czynnosci egzekucyjnych. W literaturze panuje zgodny poglad, ze jezeli wniosek nie zawiera któregos z wymaganych elementów, jest tylko pismem procesowym, które nie moze wywolac zamierzonych skutków. Niezbedne jest równiez okreslenie we wniosku sposobu egzekucji. Brak wskazania we wniosku sposobu egzekucji stanowi przeszkode do jej prowadzenia (art. 797 i 799 § 1 kpc) i podlega uzupelnieniu w trybie art. 130 kpc.

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci tytulu wykonawczego i wykonuje tytul zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Na wierzycielu spoczywa obowiazek zastosowania najmniej uciazliwego sposobu egzekucji (art. 799 § 1 kpc). Nawet zastosowanie przez wierzyciela sposobu uciazliwego dla dluznika nie uzasadnia odmowy prowadzenia przez komornika egzekucji, poniewaz wierzyciel decyduje o toku egzekucji i jej zakresie (art. 804 kpc). Inicjujac egzekucje, wierzyciel we wniosku musi dokladnie oznaczyc swiadczenie, jakie ma byc spelnione, oraz wskazac sposób egzekucji (art. 797 i 799 § 1 kpc). Komornik nie moze zastosowac innego sposobu egzekucji niz zgloszony we wniosku. Wskazanie przez wierzyciela tylko rodzaju egzekucji, bez wyraznego oznaczenia sposobu, nie spelnia wymogów okreslonych w art. 797 kpc. Tak samo nie moze powodowac podjecia czynnosci egzekucyjnych ogólnikowe stwierdzenie wierzyciela, ze domaga sie prowadzenia egzekucji z calego majatku dluznika. Wierzyciel zobowiazany jest popierac egzekucje, skladac odpowiednie wnioski i wyjasnienia. Podobnie powinien postepowac przy wykonywaniu postanowienia o zabezpieczeniu mienia w postepowaniu przygotowawczym.

Aby ulatwic prowadzenie egzekucji, wierzyciel powinien wskazac mienie dluznika.

Komornik zobowiazany jest wezwac dluznika do zlozenia wyjasnien co do przedmiotów sluzacych do zaspokojenia wierzyciela (art. 761 i 801 kpc), jezeli wierzyciel usprawiedliwi niemoznosc uzupelnienia wniosku egzekucyjnego przez wskazanie mienia, z którego ma byc prowadzona egzekucja. O koniecznosci wskazania przez wierzyciela przedmiotów sluzacych do zaspokojenia roszczenia mowa jest w art. 801 kpc.

Obowiazek wspólpracy wierzyciela z komornikiem wynika równiez z art. 822 kpc - w sytuacji, kiedy dluznik przedstawi nie budzacy watpliwosci dowód na pismie, ze obowiazku swego dopelnil, wierzyciel musi to potwierdzic. Przepisy art. 761 kpc i 801 kpc nakladaja na wierzyciela obowiazek wskazania we wniosku potrzeby wysluchania uczestników postepowania oraz zasiegniecia od organów gminy, instytucji i osób nie uczestniczacych w postepowaniu informacji niezbednych do prowadzenia egzekucji, w sytuacji kiedy nie jest w stanie wskazac mienia, z którego nalezy przeprowadzic egzekucje.

Encyklopedia egzekucji sadowej
pod redakcja Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002


Jakiego rodzaju dobra moze zajmowac komornik (ruchomosci, nieruchomosci, wynagrodzenia, akcje itd.)

W ramach poszczególnych rodzajów egzekucji mozna wyodrebnic okreslone sposoby egzekucji.

Egzekucje mozna podzielic na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zaleznosci od rodzaju mienia, do którego sie ja kieruje, ale takze z uwagi na pozadany sposób zachowania sie dluznika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

W egzekucji swiadczen pienieznych wystepuja nastepujace sposoby egzekucji:

 • egzekucja z ruchomosci (art. 844-879 kpc),
 • egzekucja z wynagrodzenia za prace (art. 880-888 kpc),
 • egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894 kpc),
 • egzekucja z innych wierzytelnosci i innych praw majatkowych (art. 895-912 kpc),
 • egzekucja z nieruchomosci (art. 921-1013 kpc),
 • egzekucja ze statków morskich (art. 1014-1022).

W egzekucji swiadczen niepienieznych mozna wyróznic:

 • egzekucje obowiazku wydania rzeczy ruchomej i dokumentu (art. 1041-1045 kpc),
 • egzekucje obowiazku wydania nieruchomosci lub statku albo opróznienia pomieszczenia (art. 1046 kpc),
 • egzekucje obowiazku wykonania przez dluznika czynnosci, która moze byc wykonana przez inna osobe tzw. czynnosci zastepowalne (art. 1049 kpc),
 • egzekucje obowiazku wykonania przez dluznika czynnosci, której nie moze za niego wykonac inna osoba tzw. czynnosci niezastepowalne (art. 1050 kpc),
 • egzekucje obowiazku zaniechania czynnosci lub nieprzeszkadzania czynnosci wierzyciela (art. 1051 kpc).

Umiejetnosc rozróznienia i wskazania poszczególnych sposobów egzekucji ma doniosle praktyczne znaczenie, gdyz umozliwia wierzycielowi uczynienie zadosc obowiazkowi wskazania we wniosku egzekucyjnym sposobu egzekucji, jaki ma stosowac organ egzekucyjny (art. 797 kpc). Zaniechanie wskazania sposobu egzekucji jest brakiem formalnym wniosku, który, jezeli nie zostanie usuniety, doprowadzi do zarzadzenia zwrotu wniosku.

1. Egzekucja z ruchomosci - to najczesciej wybierany przez wierzycieli sposób egzekucji; ruchomosci sa bowiem powszechnie posiadanymi wartosciami majatkowymi. W praktyce egzekucja taka dotyczy zwykle samochodów, sprzetu rtv i agd, mebli.

Przy egzekucji z ruchomosci nalezy jednak pamietac o tym, ze samo ich zajecie, a nawet pózniejsza licytacja nie daja gwarancji zaspokojenia (chocby czesciowego) naleznosci wierzyciela. Dzieje sie tak dlatego, iz do zaspokojenia wierzyciela dochodzi tylko w przypadku skutecznej sprzedazy danej ruchomosci dluznika, a nie na skutek samego jej zajecia. Musi sie zatem znalezc osoba, która zaplaci wskazana w obwieszczeniu o licytacji cene i dopiero wówczas pieniadze ze skutecznie przeprowadzonej licytacji trafiaja do wierzyciela (po pomniejszeniu o nalezne komornikowi oplaty egzekucyjne). Jezeli natomiast nie znajdzie sie nikt zainteresowany nabyciem ruchomosci dluznika, to wierzyciel (jezeli jest jedynym prowadzacym przeciwko dluznikowi egzekucje) moze przejac niesprzedane w toku licytacji ruchomosci na swoja wlasnosc. Wówczas na poczet ceny nabycia tych ruchomosci zaliczona jest wierzytelnosc objeta egzekucja. Jezeli np. wierzyciel ma naleznosc w wysokosci 10 000 zl i w toku licytacji komorniczych nie uda sie sprzedac samochodu dluznika o wartosci 6000 zl, wówczas wierzyciel moze to auto przejac na wlasnosc za te cene. Spowoduje to, ze o taka kwote (pomniejszona o oplaty egzekucyjne) zmniejszy sie zadluzenie dluznika. Przedmiotem dalszej egzekucji bedzie juz tylko ta mniejsza suma.

2. Egzekucja z nieruchomosci - to najkosztowniejszy i najbardziej dlugotrwaly sposób prowadzenia egzekucji. Koszty zwiazane sa z koniecznoscia powolania bieglego, który dokona opisu i oszacowania nieruchomosci, a nastepnie z koniecznoscia zamieszczenia w prasie ogloszen o wyznaczonej licytacji nieruchomosci.

Zarówno zaliczke na bieglego, jak i na ogloszenia w prasie wylozyc musi wierzyciel, a odzyskanie tych kwot od dluznika zalezy - podobnie jak przy egzekucji z ruchomosci - od powodzenia licytacji. W praktyce ten sposób egzekucji warto stosowac tylko przy wierzytelnosciach siegajacych kilkudziesieciu tysiecy zlotych i tylko wobec nieruchomosci, które rokuja ich sprzedaz. Odradzam prowadzenie egzekucji z udzialów w nieruchomosci lub nieruchomosci obciazonych pewnymi sluzebnosciami, które czynia je nieatrakcyjnym obiektem dla potencjalnych nabywców.

3. Egzekucja z wierzytelnosci i praw majatkowych - obejmuje bardzo wiele róznych wierzytelnosci i praw majatkowych, sposród których najpopularniejsze to egzekucja z wynagrodzenia za prace, egzekucja z rachunku bankowego, egzekucja z emerytury lub renty. Duzo rzadsze sa przypadki dokonywania egzekucji z wierzytelnosci wynikajacych z posiadania udzialów w spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia czy tez wierzytelnosci o zwrot przez urzad skarbowy podatku dochodowego badz podatku od towarów i uslug, co w pewnych sytuacjach ma miejsce.

Do wszczecia egzekucji z wynagrodzenia za prace wymagane jest wskazanie przez wierzyciela pracodawcy, u którego zatrudniony jest dluznik. Po zajeciu wynagrodzenia pracodawca musi przekazywac na konto komornika czesc poborów dluznika, która nie jest zwolniona spod egzekucji, ewentualnie wskazac komornikowi, dlaczego nie moze tego uczynic (np. dluznik pracownik przebywa na urlopie bezplatnym).

Najdoskonalszym jednak sposobem egzekucji, bo przynoszacym najszybszy efekt, jest egzekucja z rachunku bankowego dluznika. Aby mogla byc wszczeta, wierzyciel musi wskazac komornikowi oddzial banku, który prowadzi rachunek dluznika; nie jest konieczne podawanie konkretnego numeru tego rachunku. Bank ma obowiazek przekazac komornikowi w terminie 7 dni zajete na rachunku dluznika srodki lub ewentualnie wskazac, dlaczego nie moze tego uczynic (najczesciej chodzic bedzie o fizyczny brak srodków na koncie).

Warto tez pamietac o mozliwosci zajecia wierzytelnosci dluznika wobec innych podmiotów z tytulu sprzedazy towarów badz swiadczenia uslug. Jezeli np. firma B nie placi firmie A, wskazujac jako przyczyne tego stanu nieuregulowanie przez firme C przyslugujacych jej naleznosci, to firma A moze wystapic do komornika, aby ten wystosowal do firmy C pismo informujace ja o zajeciu wierzytelnosci firmy B. W konsekwencji firma C bedzie zobowiazana splacic swoje zadluzenie wobec firmy B na konto komornika, który nastepnie wplaty te zaliczy na poczet zadluzenia firmy B wobec formy A. Wierzyciele dosc czesto wiedza o naleznosciach swoich dluzników wobec innych podmiotów (w polskich realiach jest to standardowy sposób tlumaczenia zatorów platniczych). Warto zatem siegac po te mozliwosc prowadzenia egzekucji.

Encyklopedia egzekucji sadowej
pod redakcja Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002

Rzeczpospolita z dn. 16.03.2004 Nr 64


Jakich dóbr i w jakich okolicznosciach komornik nie moze zajac. Ograniczenia egzekucji.

Na podstawie przepisów ogólnych o postepowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 829 kpc, egzekucji nie podlegaja nastepujace ruchomosci:

 • przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie codzienne, niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonków jego rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu. Do niezbednych przedmiotów urzadzenia domowego nalezy zaliczyc meble i urzadzenia sanitarne, takie jak np. lózko czy stól. Okreslenie to nie obejmuje natomiast takich przedmiotów, jak telewizor, pralka, lodówka, radio itd. Ustalenie jakie ubranie jest ubraniem codziennym dluznika zalezy od tego, jaki zawód dluznik wykonuje, jakie sa jego zwyczaje i potrzeby,
 • zapasy zywnosci i opalu niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonków jego rodziny na okres jednego miesiaca. Wskazany tu termin jednego miesiaca liczy sie od dnia zajecia. Ustalenie jacy czlonkowie rodziny pozostaja na utrzymaniu dluznika wynika z okreslonych okolicznosci faktycznych. Najczesciej dotyczy to osób zamieszkujacych wspólnie z dluznikiem.
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyzywienia dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonków jego rodziny wraz z zapasem paszy i sciólki do najblizszych zbiorów;
 • narzedzia i inne przedmioty niezbedne do osobistej pracy zarobkowej dluznika oraz surowce niezbedne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wylaczeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • u dluznika pobierajacego periodyczna stala place - pieniadze w kwocie, która odpowiada nie podlegajacej egzekucji czesci placy za czas do najblizszego terminu wyplaty, a u dluznika nie otrzymujacego stalej placy .pieniadze niezbedne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbedne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty sluzace do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego uzytku, które moga byc sprzedane tylko znacznie ponizej ich wartosci, a dla dluznika maja znaczna wartosc uzytkowa. Przedmioty niezbedne do nauki to np. zeszyty, ksiazki i to nawet wówczas gdy maja znaczna wartosc majatkowa. Ograniczenia dotyczace przedmiotów sluzacych do wykonywania praktyk religijnych gdy dluznikiem jest parafia obejmuja swiatynie, urzadzenia swiatyn, szaty i urzadzenia liturgiczne, figury, krzyze itp. (orzeczenie SN z 17.11.1969 r., III CZP 68/69, OSN 1970, Nr 2, poz. 29).

Na podstawie przepisów rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 16 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996, Nr 63, poz. 300) w sprawie okreslenia przedmiotów nalezacych do rolnika prowadzacego gospodarstwo, które nie podlegaja egzekucji sadowej egzekucji nie podlegaja ponadto nastepujace przedmioty:

 • jeden kon z uprzeza, a w razie braku konia - jeden zrebak lub inne zwierze pociagowe wraz z uprzeza,
 • w razie braku krowy - jedna jalówka lub cieliczka, niezaleznie od tego, czy dluznik posiada kozy albo owce podlegajace wylaczeniu spod egzekucji na podstawie art. 829 pkt 3 Kodeksu postepowania cywilnego,
 • jeden tryk, jedna maciora (locha) oraz 20 sztuk drobiu,
 • podstawowe maszyny, narzedzia i urzadzenia rolnicze w ilosci niezbednej do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zboze i inne ziemioplody niezbedne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dluznika w danym roku gospodarczym,
 • zwierzeta gospodarskie w polowie okresu ciazy i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: zrebaki do 5 miesiecy, cieleta do 4 miesiecy, prosieta do 2 miesiecy i kozleta do 5 miesiecy,
 • zakontraktowane zwierzeta rzezne, jezeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie uplynal lub nie uplywa w miesiacu przeprowadzenia egzekucji,
 • ciagnik wraz z maszynami i sprzetem wspólpracujacym niezbednym do uprawy, pielegnacji, zbioru i transportu ziemioplodów;
 • zapasy paliwa i czesci zamienne niezbedne do normalnej pracy ciagnika i maszyn rolniczych - na okres niezbedny do zakonczenia cyklu produkcyjnego,
 • zapasy opalu na okres szesciu miesiecy,
 • nawozy oraz srodki ochrony roslin w ilosci niezbednej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego,
 • stado podstawowe zwierzat futerkowych oraz zwierzeta futerkowe, co do których hodowca zawarl umowe kontraktacyjna na dostawe skór tych zwierzat,
 • stado uzytkowe kur niosek w okresie pierwszych szesciu miesiecy niesnosci,
 • zapasy paszy i sciólki dla inwentarza nie podlegajacego egzekucji,
 • podstawowy sprzet techniczny niezbedny do zakonczenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,
 • zaliczki kontraktacyjne.

Powyzsze rozporzadzenie okresla równiez inne przypadki ograniczenia egzekucji oraz granice ograniczen w razie egzekucji swiadczen alimentacyjnych.

Na podstawie art. 831 k.p.c. egzekucji nie podlegaja równiez:

 • sumy i swiadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach sluzbowych. Sumy te nie stanowia dochodu dluznika (nie sa zaliczane do wynagrodzenia za prace), ale sa rekompensata poniesionych przez dluznika wydatków zwiazanych z obowiazkami sluzbowymi,
 • sumy przyznane przez Skarb Panstwa na specjalne cele (w szczególnosci stypendia, wsparcia), chyba ze wierzytelnosc egzekwowana powstala w zwiazku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytulu obowiazku alimentacyjnego,
 • prawa niezbywalne, chyba ze moznosc ich zbycia wylaczono umowa, a przedmiot swiadczenia nadaje sie do egzekucji, albo wykonanie prawa moze byc powierzone komu innemu. Prawa niezbywalne to takie, które nie moga byc przeniesione na inna osobe. Z uregulowania tego wynika, ze egzekucji nie podlegaja jedynie prawa niezbywalne z mocy ustawy. Do praw niezbywalnych z mocy ustawy zaliczamy m.in. uzytkowanie (art. 254 k.c.), sluzebnosci osobiste (art. 300 k.c.), prawo odkupu (art. 595 k.c.), prawo pierwokupu (art. 602 k.c.) itd. Egzekucja z takiego prawa jest dopuszczalna wówczas, gdy wykonanie prawa moze byc powierzone komu innemu, tak jak np. w przypadku uzytkowania,
 • wierzytelnosci przypadajace dluznikowi panstwowych jednostek organizacyjnych z tytulu dostaw, robót lub uslug przed ukonczeniem dostawy, roboty lub uslugi w wysokosci nie przekraczajacej 75% kazdorazowej wyplaty, chyba ze chodzi o wierzytelnosc pracowników dluznika z tytulu pracy wykonywanej przy tychze dostawach, robotach lub uslugach. Nalezy tu podkreslic, ze podjete juz przez dluznika swiadczenia wynikajace z powyzszych tytulów podlegaja egzekucji w calosci,
 • swiadczenia z ubezpieczen osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczen majatkowych, w granicach okreslonych w drodze rozporzadzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwosci; nie dotyczy to egzekucji majacej na celu zaspokojenie roszczen z tytulu alimentów odszkodowania z ubezpieczen majatkowych, w granicach okreslonych w drodze rozporzadzenia przez Ministra Finansów oraz Sprawiedliwosci z dnia 4 lipca 1986 r. (Dz.U. z 1986, Nr 26, poz. 128) w sprawie okreslenia granic, w jakich swiadczenia z ubezpieczen osobowych i odszkodowania z ubezpieczen majatkowych nie podlegaja egzekucji sadowej. Zgodnie z tym rozporzadzeniem z zastrzezeniem art. 832 i art. 833 §5 kpc, swiadczenia pieniezne z ubezpieczen osobowych i odszkodowania z ubezpieczen majatkowych nie podlegaja egzekucji sadowej w trzech czwartych czesciach tych swiadczen i odszkodowan. Ograniczenia te nie maja zastosowania w razie egzekucji majacej na celu zaspokojenie roszczen alimentacyjnych oraz skladki naleznej zakladowi ubezpieczen z tytulu ubezpieczen osobowych i majatkowych.

Cytowany wyzej art. 832 kpc stanowi, ze naleznosci wyplacone w zwiazku ze smiercia tytulem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakakolwiek nazwa, albo z tytulu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegaja egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów. Z uwagi na powyzsze nie podlegaja egzekucji takie naleznosci, jak:

 • odprawa posmiertna przyslugujaca czlonkom rodziny pracownika,
 • jednorazowe odszkodowanie przyznane czlonkom rodziny pracownika, który poniósl smierc wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • zapomogi wyplacane w zwiazku ze smiercia czlonka rodziny przez kasy zapomogowo-pozyczkowe, organizacje charytatywne itd.,
 • zasilki pogrzebowe.

Wszystkie wskazane wyzej naleznosci nie podlegaja egzekucji bez wzgledu na to czy ich wyplata zostala juz dokonana, czy nastapi dopiero w przyszlosci.

Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia dluznika za prace i z innych dochodów dluznika sa przewidziane wart. 833 kpc.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach kodeksu pracy. Zasada ta dotyczy równiez uposazen poslów i senatorów, naleznosci czlonków rolniczych spóldzielni produkcyjnych i ich domowników z tytulu pracy w spóldzielni, wynagrodzen czlonków spóldzielni pracy oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, których celem jest zapewnienie utrzymania. Natomiast ograniczenia powyzsze nie dotycza wierzytelnosci czlonków rolniczych spóldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spóldzielni przypadajacych im od wniesionych do spóldzielni wkladów, które podlegaja egzekucji w calosci.

Zgodnie z art. 87 §3 kodeksu pracy z wynagrodzenia za prace (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) potracenia na zaspokojenie egzekwowanych swiadczen alimentacyjnych moga byc dokonane do wysokosci trzech piatych wynagrodzenia bez wzgledu na jego wysokosc. Przez swiadczenia alimentacyjne nalezy rozumiec alimenty oraz renty majace charakter alimentów. Oznacza to, ze jezeli egzekucja jest prowadzona na zaspokojenie swiadczen alimentacyjnych, obowiazujace przepisy nie przewiduja zadnej kwoty wolnej od potracen, Natomiast, w razie dokonywania potracen na zaspokojenie innych roszczen, potracenia nie moga w sumie przekraczac polowy wynagrodzenia. Wolna od potracen jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokosci najnizszego wynagrodzenia za prace przyslugujacego pracownikom zatrudnionym w pelnym wymiarze czasu pracy, ustalonego na podstawie art. 774 pkt l k.p., po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jezeli pracownik jest zatrudniony w niepelnym wymiarze czasu pracy, to kwoty okreslone wyzej ulegaja zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Natomiast jezeli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców jego wynagrodzenia podlegaja zsumowaniu w celu okreslenia kwoty wolnej od potracen. .

Anna Hrycaj „Egzekucja praktyczna” Poznan 2002


Czy wierzyciel moze podejmowac jednoczesnie wlasne dzialania w celu odzyskania naleznosci albo dostarczac komornikowi informacji zdobytych samodzielnie

Wierzyciel powinien zgromadzic informacje na temat majatku dluznika jeszcze przed wszczeciem postepowania rozpoznawczego, umozliwi mu to bowiem podjecie decyzji, co do celowosci dochodzenia roszczenia na drodze sadowej. Czesto wiedze na temat majatku dluznika pozwalaja uzyskac wczesniejsze kontakty wierzyciela z dluznikiem. Szczególnie istotne sa nastepujace informacje:

 • czy dluznik prowadzi dzialalnosc gospodarcza, a jezeli tak, to w jakiej formie organizacyjno-prawnej,
 • gdzie znajduje sie siedziba przedsiebiorstwa dluznika,
 • jezeli dluznik prowadzi dzialalnosc handlowa, to gdzie znajduja sie punkty handlowe oraz gdzie magazynowane sa towary,
 • jezeli dluznik prowadzi dzialalnosc produkcyjna, to gdzie znajduja sie maszyny, gdzie przechowywane sa surowce i gotowe produkty,
 • w jakim banku dluznik posiada rachunki bankowe,
 • czy dluznik posiada samochody,
 • czy dluznik posiada inne wartosciowe ruchomosci,
 • czy dluznik pracuje, a jezeli tak, to gdzie,
 • czy dluznik pobiera rente lub emeryture.

Informacje na ten temat majatku dluznika mozna uzyskac z powszechnie dostepnych rejestrów.

Informacje o adresie i dacie zameldowania na pobyt staly, poprzednich adresach zameldowania na pobyt staly wraz z okresleniem okresu zameldowania, adresie zameldowania na pobyt czasowy trwajacy ponad 2 miesiace wraz z okresleniem okresu zameldowania, a takze informacje o stanie cywilnym dluznika, w tym o dacie zawarcia zwiazku malzenskiego, numerze aktu malzenstwa i oznaczeniu urzedu stanu cywilnego, który ten akt sporzadzil, znajduja sie w gminnych i wojewódzkich zbiorach meldunkowych. Dane ze zbiorów meldunkowych moga byc udostepnione osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykaza w tym interes prawny. Dane te udostepnia organ gminy (w odniesieniu do województwa - wojewoda) na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu zlozony na formularzu. Wniosek podlega oplacie. Udostepnione dane nie moga byc wykorzystane w innym celu niz wskazany we wniosku.

Istotne znaczenie dla poszukiwania informacji o dluzniku ma utworzony z dniem 1 stycznia 2001 Krajowy Rejestr Sadowy (ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, tekst jednolity Dz.U. z 2001 L, Nr 17, poz. 209). Rejestr ten sklada sie z rejestru przedsiebiorców, rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakladów opieki zdrowotnej i rejestru dluzników niewyplacalnych. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym przez sady rejonowe. Kazdy podmiot podlegajacy wpisowi do rejestru wpisywany jest pod oddzielna pozycja oznaczona numerem zwanym "numerem KRS", a w rejestrze dluzników niewyplacalnych "numerem RDN".

W rejestrze przedsiebiorców mozna znalezc podstawowe informacje dotyczace dluznika prowadzacego dzialalnosc gospodarcza, a w szczególnosci:

 • nazwe lub firme, pod która dziala dluznik, a w przypadku osoby fizycznej jej imie, nazwisko, PESEL oraz nazwe, pod która wykonuje dzialalnosc gospodarcza,
 • oznaczenie jego formy prawnej,
 • siedzibe i adres, a w przypadku osoby fizycznej - równiez jej miejsce zamieszkania i adres,
 • w przypadku osoby fizycznej - informacje o pozostawaniu w zwiazku malzenskim, zawarciu malzenskiej umowy majatkowej, ustaniu wspólnosci majatkowej miedzy malzonkami, zaznaczenie ograniczenia jej zdolnosci do czynnosci prawnych, o ile takie istnieje,
 • w przypadku podmiotu nie bedacego osoba fizyczna - informacje o statucie lub umowie, wzmianke o ich zmianie, okres, na który podmiot zostal utworzony, oraz jego numer REGON,
 • w przypadku spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia: wysokosc kapitalu zakladowego, a jezeli wspólnicy wnosza wklady niepieniezne - zaznaczenie tej okolicznosci, z podaniem wartosci objetych w zamian za nie udzialów, okreslenie czy wspólnik moze miec jeden czy wieksza liczbe udzialów, jezeli spólka ma tylko jednego wspólnika - wzmianke, ze jest on jedynym wspólnikiem spólki.

Ponadto w rejestrze mozna znalezc równiez podstawowe dane wskazujace na ogólna kondycje finansowa dluznika, takie jak informacje o:

 • zaleglosciach podatkowych i celnych objetych egzekucja, jezeli dochodzona naleznosc nie zostala uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczecia egzekucji,
 • naleznosciach, do których poboru jest obowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, objetych egzekucja, jezeli dochodzona naleznosc nie zostala uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczecia egzekucji,
 • wierzycieli przedsiebiorcy oraz jego wierzytelnosci, jezeli posiada on tytul wykonawczy wystawiony przeciwko przedsiebiorcy i nie zostal zaspokojony w ciagu 30 dni od daty wezwania do spelnienia swiadczenia,
 • oddaleniu wniosku o ogloszenie upadlosci z uwagi na fakt, ze majatek dluznika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postepowania upadlosciowego,
 • umorzeniu egzekucji sadowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiebiorcy, z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska sie sumy wyzszej od kosztów egzekucyjnych

W nastepnej kolejnosci nalezy ustalic czy dluznik jest wlascicielem nieruchomosci. Znajac adres zamieszkania dluznika mozna dowiedziec sie czy budynek lub lokal, w którym dluznik zamieszkuje stanowi jego wlasnosc. Informacje dotyczace gruntów, budynków i lokali ujete sa w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez staroste. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym sa jawne. Informacji tych udziela sie odplatnie (art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 I'. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086). Natomiast informacje dotyczace danych wlasciciela nieruchomosci moga zostac udostepnione na pisemny umotywowany wniosek w sposób wiarygodny uzasadniajacy potrzebe posiadania zadanych informacji (art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Po ustaleniu ksiegi wieczystej nieruchomosci bedacej wlasnoscia dluznika mozna sprawdzic w wydziale ksiag wieczystych sadu rejonowego wlasciwego ze wzgledu na polozenie nieruchomosci czy nieruchomosc nie jest obciazona prawami osób trzecich, a w szczególnosci czy nie ciaza na niej hipoteki. Ksiegi wieczyste sa jawne, co oznacza, ze kazdy moze uzyskac dostep do zawartych w nich informacji bez potrzeby wykazywania swego interesu prawnego. Ksiegi wieczyste mozna przegladac w obecnosci pracownika sadu; mozna sporzadzac z nich notatki i odpisy. Osoba .zainteresowana moze równiez zlozyc wniosek o sporzadzenie odpisu z ksiegi wieczystej.

Informacje o posiadanych przez dluznika pojazdach znajduja sie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane lub informacje zgromadzone w tej ewidencji udostepnia Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 80c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z pózno zm.).

Aby natomiast ustalic rachunek bankowy dluznika, wierzyciele w pierwszej kolejnosci powinni przejrzec wlasna dokumentacje finansowa, tj. odszukac przelewy, jakie w przeszlosci dluznik wykonywal na konto wierzyciela. Dokumenty te wskazuja bowiem rachunek bankowy dluznika, z którego wplynely srodki na rachunek wierzyciela. Informacji tej warto tez szukac nalezy na stronach internetowych dluzników, na ich papierze firmowym czy w materialach reklamowych. Mozna wreszcie ustalic konto dluznika, dokonujac u niego jakiegokolwiek zakupu i zadajac wystawienia faktury, na której zwykle taki rachunek (numer) jest podawany.

Anna Hrycaj „Egzekucja praktyczna” Poznan 2002


We wnioskach sa dwa typy formularzy: wniosek egzekucyjny i wniosek egzekucyjny - alimenty. Czy egzekucja alimentów jest specjalnym rodzajem egzekucji?

Do egzekucji swiadczen alimentacyjnych stosuje sie przepisy art. 844-1040 kpc z modyfikacjami wynikajacymi z art. 1081-1087 kpc. Przepisy regulujace egzekucje swiadczen alimentacyjnych odnosza sie do alimentów w scislym tego slowa znaczeniu (art. 128 kro) oraz do wszelkich swiadczen majacych charakter rent alimentacyjnych (art. 903, 907 kc).

Do egzekucji alimentów moga miec zastosowanie wszystkie sposoby egzekucji, a wiec z ruchomosci, nieruchomosci, rachunku bankowego i najczesciej z wynagrodzenia za prace (art. 1088 kpc).

Z uprzywilejowanego charakteru roszczen alimentacyjnych wynikaja odrebnosci postepowania egzekucyjnego. Dotycza one nastepujacych zagadnien, unormowanych w art. 1081-1087 kpc:

 • 1) Wierzyciel alimentacyjny, kierujac egzekucje do wynagrodzenia za prace, moze zglosic wniosek o wszczecie egzekucji równiez do komornika sadu wlasciwego wedlug swego miejsca zamieszkania (art. 1081 § 1 kpc).
 • 2) Jezeli dluznik odbywa kare pozbawienia wolnosci, wierzyciel moze zlozyc tytul wykonawczy bezposrednio dyrektorowi zakladu karnego, który obowiazany jest wyplacic wierzycielowi naleznosci za prace dluznika lub jego pieniadze znajdujace sie w depozycie zakladu karnego, w granicach okreslonych w art. 125 kkw. Zgodnie z art. 125 kkw z wynagrodzenia za prace lub z dochodu skazanego potraca sie 10% na cele pomocy okreslonej w art. 43 kkw, z pozostalej czesci wynagrodzenia za prace przypada skazanemu 50%, a reszte przekazuje sie do budzetu panstwa. Skazanemu, na którym ciazy obowiazek alimentacyjny, mozna podwyzszyc przypadajaca mu czesc wynagrodzenia za prace do 75%, jezeli osoba uprawniona znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej. Podwyzszona czesc wynagrodzenia przekazuje sie osobom uprawnionym do alimentacji. Z czesci wynagrodzenia przypadajacej skazanemu wolne jest w kazdym czasie od egzekucji i potracen 60%. Nie prowadzi sie tez egzekucji z kwot zgromadzonych na funduszu (do wysokosci jednego przecietnego miesiecznego wynagrodzenia pracowników), które przekazuje sie skazanemu w chwili zwolnienia z zakladu karnego, a przeznaczonych na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie (art. 126 § 1 kkw).
 • Wyplata nie moze byc tez dokonana, jezeli wnioski zlozylo kilku wierzycieli, a naleznosc za prace dluznika lub jego pieniadze nie wystarczaja na zaspokojenie wszystkich naleznosci wierzycieli lub jezeli sa zajete przez organ egzekucyjny (art. 1081 § 4 kpc). W takiej sytuacji zaklad karny wstrzymuje wyplate naleznosci, a wnioski wraz z odnotowanymi wynikami dotychczasowej egzekucji przekazuje komornikowi sadu rejonowego wlasciwego dla miejsca zamieszkania dluznika, a w wypadku gdyby miejsca zamieszkania dluznika nie mozna bylo ustalic - do komornika sadu rejonowego wlasciwego dla siedziby zakladu karnego.
 • 3) Oprócz wierzyciela, uprawnienie do zlozenia wniosku o egzekucje alimentów przysluguje: prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, organizacjom spolecznym, których wykaz ustala Minister Sprawiedliwosci.
 • 4) W sprawach, w których zasadzono alimenty, egzekucja moze byc wszczeta z urzedu na zadanie sadu pierwszej instancji, który sprawe rozpoznawal. Zadanie takie kieruje sie do wlasciwego organu egzekucyjnego (art. 1085 kpc). O wszczeciu egzekucji komornik zawiadamia wierzyciela.
 • 5) W toku egzekucji alimentów komornik jest zobowiazany do przeprowadzenia z urzedu dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majatkowego dluznika oraz jego miejsca zamieszkania. Dochodzenia powinny byc przeprowadzane okresowo w odstepach nie dluzszych niz jeden rok. Jezeli dochodzenie prowadzone przez komornika nie przyniesie rezultatów, komornik zwraca sie do Policji z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu i miejsca pracy dluznika. Bezskutecznosc egzekucji nie stanowi podstawy do umorzenia postepowania (art. 1086 § 1 i 2 kpc).
 • 6) Tytulowi egzekucyjnemu zasadzajacemu alimenty sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu. Tytul wykonawczy dorecza sie wówczas wierzycielowi z urzedu (art. 1082 kpc).
 • 7) W egzekucji alimentów zniesione zostaly ustawowe ograniczenia egzekucji, o jakich mowa w art. 831 § 1 pkt 2 kpc, tj. sumy przyznawane przez Skarb Panstwa na specjalne cele, jak stypendia i róznego rodzaju pomoc udzielana przez Skarb Panstwa. Dochody te podlegaja egzekucji na zaspokojenie alimentów do 3/5 czesci (art. 1083 § 1 kpc). Wierzytelnosci z rachunku bankowego stanowiace wklad oszczednosciowy podlegaja egzekucji na zaspokojenie alimentów w pelnej wysokosci (art. 1083 § 2 kpc).
 • 8) W egzekucji alimentów z wynagrodzenia za prace, po odliczeniu podatków naleznych od wynagrodzenia oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne, mozna potracic kwote do wysokosci 3/5 wynagrodzenia (art. 87 kp). Potracen tych zaklad pracy moze dokonac równiez bez postepowania egzekucyjnego, tj. na wniosek wierzyciela na podstawie przedlozonego przez niego tytulu wykonawczego (art. 88 § 1 kp). Nie dotyczy to wypadku, gdy alimenty maja byc potracane na rzecz kilku wierzycieli, a laczna suma, która ma byc potracona, nie wystarcza na pelne pokrycie wszystkich naleznosci alimentacyjnych, lub gdy wynagrodzenie za prace zostalo zajete w trybie egzekucji sadowej lub administracyjnej. W zakresie okreslonym w kodeksie pracy egzekucji podlegaja zasilki przyznawane bezrobotnym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.).
 • 9) Organ rentowy moze potracic ze swiadczen pienieznych okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych swiadczenia alimentacyjne do wysokosci 60% swiadczenia. Przy egzekucji swiadczen alimentacyjnych wolna od egzekucji i potracen jest zawsze czesc odpowiadajaca 50% kwoty najnizszej emerytury lub renty (art. 140, 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych - Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).

Jezeli swiadczenia alimentacyjne maja byc potracane na rzecz kilku wierzycieli, a laczna suma, która ma byc potracona, nie wystarcza na pelne pokrycie wszystkich naleznosci alimentacyjnych, potracenia ustala sie proporcjonalnie do wysokosci udzialu kazdej z tych naleznosci w lacznej sumie naleznosci okreslonych w tytulach wykonawczych dla biezacych naleznosci.

Alimenty, ustalone procentowo na rzecz dzieci, oblicza sie od kwoty swiadczenia emerytalno-rentowego pomniejszonego o nalezna zaliczke na poczet podatku dochodowego.

Dochodzenie swiadczen alimentacyjnych odbywac sie tez moze w trybie okreslonym w konwencjach miedzynarodowych, tj. w konwencji o dochodzeniu roszczen alimentacyjnych za granica, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88), oraz w konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczen odnoszacych sie do obowiazków alimentacyjnych, sporzadzonej w Hadze dnia 2 pazdziernika 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13).